Algemene voorwaarden

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze website (‘Website’) en de daarin opgenomen of deel van uitmakende informatie en materialen (‘Materialen’) rusten bij WWE of haar licentiegevers. Kopiëren of verspreiden (verveelvoudigen of openbaar maken) van deze Website of de Materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van WWE. Alle informatie op deze Website is bedoeld als vrijblijvend en WWE garandeert niet de juistheid of volledigheid van de Website en de Materialen. De informatie geldt bovendien niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

WWE is niet aansprakelijk voor (de inhoud of het functioneren van) websites of diensten waar door middel van hyperlinks vanaf de Website naar wordt verwezen.

Indien en voorzover op de Website of in de Materialen prijzen worden genoemd zijn die altijd onder voorbehoud van type- en/of programmeerfouten en is WWE niet gehouden uitvoering te geven aan enige via de Website tot stand gekomen overeenkomst waar zij niet uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.